Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN PORTALU DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ON-LINE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin portalu do składania zamówień on-line zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania i dokonywania zamówień za pośrednictwem portalu do składania zamówień on-line w sklepie stacjonarnym pod nazwą BESTMILK-ON, prowadzonym pod adresem ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów zwanym dalej „Sklepem Stacjonarnym” , a w szczególności: warunki techniczne, procedurę składania zamówień oraz zasady rejestracji, procedurę zawierania umów sprzedaży, zmianę i czas realizacji zamówienia, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, terminy i sposoby płatności za zamówiony produkt, odbiór produktu, koszty, sposoby i terminy dostawy, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, procedurę składania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych, postanowienia końcowe.

Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Stacjonarny jest Bestmilk Sp. z o.o. zwany dalej „Sprzedawcą”.

Zamówienie za pośrednictwem portalu do składania zamówień może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej „Kupującym”. Osoba fizyczna składająca zamówienie a także osoba fizyczna reprezentująca przy składaniu zamówienia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i być osobą trzeźwą w momencie dokonywania zamówienia.

Osoby przeglądające Produkty na portalu do składania zamówień on-line, które nie podjęły decyzji o złożeniu Zamówienia, zwane dalej: „potencjalnym Kupującym” muszą mieć ukończone 18 lat.

Zamówienie składane za pośrednictwem portalu do składania zamówień on-line stanowi oświadczenie woli Kupującego złożone Sprzedawcy za pośrednictwem portalu do składania zamówień online zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające istotne postanowienia tej umowy, w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, jego cenę oraz miejsce wydania.
Wszystkie umowy sprzedaży Produktów zawierane na postawie zamówień składanych za pośrednictwem portalu do składania zamówień on-line potwierdzonych następnie przez Sprzedawcę są zawierane oraz realizowane w należącym do Sprzedawcy Sklepie Stacjonarnym. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep Stacjonarny.

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu do składania zamówień on-line kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zapoznanie się przez Kupującego z treścią Regulaminu oraz z jego akceptacją i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
Kupujący jest zobowiązany do korzystania z portalu do składania zamówień online, zgodnie z postanowieniami Regulaminu a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

Wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Stacjonarnego a prezentowane na portalu do składania zamówień są produktami oryginalnymi, przechowywanymi zgodnie z wytycznymi producentów tzn. w odpowiednich temperaturach i oświetleniu oraz posiadają akcyzę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlegają kontroli przez organy do tego powołane.
Wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Stacjonarnego a prezentowane na portalu do składania zamówień są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Ceny oferowanych Produktów są wyrażone w PLN i zawierają podatek VAT.
Ceny oferowanych Produktów nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia Produktu – w przypadku wyboru przez Kupującego opcji dostawy – są wskazywane osobno.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem następujących metod:
1) za pomocą poczty e-mail na adres: zamowienia@napareuli.eu,
2) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej portalu zamówień,
3) telefonicznie: +48 665 046 006,
4) osobiście w siedzibie firmy pod adresem: ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.

Firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą, dostarcza zakupione produkty na zasadach określonych w regulaminie.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Kupujący lub Potencjalny Kupujący powinien posiadać:

Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2
Włączoną obsługę Java Script,
Aktywny adres e-mail.

§3 REJESTRACJA NA PORTALU DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ON-LINE

Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych Kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), Numer telefonu.

Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać: Nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej, Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), Imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz numer telefonu.

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności na Portalu do Składania Zamówień on-line, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem
Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
– cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Portalu do składania Zamówień on-line;
– działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
– otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
– uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika;
– kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni kalendarzowych.

§ 4  PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA PORTALU DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ON-LINE I PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Umieszczenie na portalu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.2020.0.1740 t.j.) – Kodeks Cywilny
Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Stacjonarnego a prezentowanego na portalu do składania zamówień za określoną tam cenę. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.

W zamówieniu kupujący może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury.

Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego towaru przez osobę pełnoletnią.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail wraz z treścią niniejszego regulaminu. Przesłanie regulaminu w potwierdzeniu zamówienia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapoznania się z postanowieniami regulaminu przed złożeniem zamówienia zgodnie z § 1 pkt 7 niniejszego regulaminu.

Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę na adres mailowy wskazany przez Kupującego. Miejscem zawarcia umowy Sprzedaży oraz jej wykonania jest Sklep Stacjonarny, zgodnie z § 1 pkt 6 Niniejszego Regulaminu.
W przypadku braku Produktu, Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego przesyłając na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej komunikat informujący, że Sprzedawca nie może potwierdzić złożonego zamówienia, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dany Produkt. W takiej sytuacji Kupujący może:
– zrezygnować z zamówienia informując o tym Sprzedawcę,
– wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na produkt informując o tym Sprzedawcę
– dokonać złożenia zamówienia na inny towar.

Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
– dodatkowej weryfikacji danych klienta np. w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail
– do odmowy realizacji Zamówienia:
– wzbudzającego wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych osobowych lub sposobu zapłaty, które zostało złożone przez Kupującego, co do którego Sprzedawca podejrzewa, że jest niepełnoletni lub złożył je będąc w stanie nietrzeźwości, które zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Dokonywanie Zamówień na portalu jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Sprzedawca zastrzega jednak możliwość wprowadzenia krótkich przerw serwisowych, w trakcie których nie będzie możliwe składanie Zamówień.

W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia na portalu, a związanego z obrotem hurtowym alkoholu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed przyjęciem zamówienia do realizacji, zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, którym powinien legitymować się Kupujący.
Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy w/w dokumentów, celem weryfikacji posiadanych uprawnień przez Kupującego. Brak posiadania przez Kupującego wskazanych wyżej zezwoleń lub brak ich przedstawienia Sprzedawcy, uprawnia Sprzedawcę do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia umowy sprzedaży.

§5 ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Stacjonarny paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z działem Obsługi Klienta lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@napareuli.grabowski.ovh
Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili:
przesłania informacji o dostępności towaru określonego w Zamówieniu do odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym lub przesłania informacji o dostępności towaru określonego w Zamówieniu do odbioru przez osobę upoważnioną do odbioru za Kupującego w Sklepie Stacjonarnym ( Pełnomocnika do odbioru towaru w Sklepie Stacjonarnym) oraz
wydania Produktu określonego w Zamówieniu Pełnomocnikowi, będącemu firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest realizowane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji.

Wszystkie terminy realizacji Zamówienia liczone są w dniach roboczych.
Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania Kupującemu Przedmiotu sprzedaży do odbioru osobistego, do odbioru przez Pełnomocnika lub do wydania produktu Pełnomocnikowi będącemu firmą kurierską niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6 PŁATNOŚCI

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Produkt:
– Płatność przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym  – kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką lub kartą w momencie odbioru zamówienia w sklepie Stacjonarnym,
– Płatność przelewem elektronicznym – przelewy24.pl

Realizacja zamówienia tj. przesłanie na adres e-mail Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w §4 pkt 5 i 6 pkt , w przypadku wyboru przez Kupującego wariantu płatności przelewem elektronicznym, następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

Sprzedawca dokonuje niezwłocznego zwrotu płatności wykonanej przelewem elektronicznym przez Kupującego, w sytuacji braku Zamówionego Produktu i rezygnacji z Zamówienia przez Kupującego o czym mowa w § 4 pkt 8 Regulaminu.

Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, w przypadku wyboru możliwości odbioru Produktu poprzez Pełnomocnika, będącego firmą kurierską która współpracuje ze Sprzedawcą.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oferowanych oraz kosztów dostarczenia Produktów, przy czym zmiana ceny Produktu lub kosztów jego dostarczenia nie ma wpływu na Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed wprowadzeniem zmiany ceny lub kosztów dostawy.

§7 ODBIÓR PRODUKTU, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

Wydanie Produktu przez Sprzedawcę następuje w Sklepie Stacjonarnym, który prowadzony jest przez Sprzedawcę pod nazwą BESTMILK-ON pod adresem ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Klient ma możliwość odbioru zamówionego produktu poprzez:
– odbiór osobisty,
– odbiór przez osobę upoważnioną do odbioru za Kupującego w sklepie stacjonarnym (Pełnomocnika do odbioru towaru w sklepie stacjonarnym)
– odbiór Zamówionego produktu przez firmę kurierską, będącą pełnomocnikiem Kupującego do odbioru Zamówionego towaru, a która to firma współpracuje ze Sprzedawcą.

Sprzedawca ma prawo:
nie wydać Zamówionego Produktu:
– klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości
pełnomocnikowi ustanowionemu przez klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia lub w stanie nietrzeźwości.
– sprawdzić tożsamość oraz wiek Kupującego lub Pełnomocnika Kupującego.

W przypadku wybrania przez klienta opcji odbioru Zamówionego produktu przez firmę kurierską, wydanie towaru klientowi następuje w momencie przekazania przez sprzedawcę zamówionego towaru firmie kurierskiej. Zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru towaru i dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu (ustanawia pełnomocnika do odbioru) i upoważnia Sprzedawcę do wydania produktu pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru Kupujący potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.

Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Kupującego. Pracownik firmy kurierskiej ma prawo nie wydać Produktu Kupującemu, który okaże się być osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości.

Dostawa Produktu przez firmę kurierską jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostarczenia Produktu podano na stronie www.napareuli.eu w zakładce „Koszty Wysyłki”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i bieżącej aktualizacji kosztów dostarczenia produktu, zgodnie z § 6 pkt 5 niniejszego regulaminu.

O ile nie uzgodniono inaczej, koszt dostarczenia produktu ponosi Kupujący.
Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem, iż firma kurierska nie dostarcza przesyłek w soboty, niedziele i święta.

Firma kurierska dostarcza przesyłki w dni robocze w godzinach 8:00-18:00, przy czym dokładna godzina doręczenia zależy od adresu dostawy i zasad pracy firmy kurierskiej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy kurierskiej. Tym samym Sprzedawca zastrzega, iż za czas dostarczenia produktu liczonego od daty wydania towaru przez Sklep Stacjonarny firmie kurierskiej, do momentu dostarczenia towaru Kupującemu, odpowiedzialność ponosi wyłącznie firma kurierska.

Sprzedawca poinformuje Kupującego o terminie wydania przez Sklep Stacjonarny towaru firmie kurierskiej poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
Produkty dostarczane przez firmę kurierską są starannie zapakowane.
Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona
W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, w celu ułatwienia sprawnego zaspokojenia potrzeb Kupującego oraz pokrycia szkód z tym związanych, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół powinien być podpisany przez kuriera i Kupującego  Protokół ten, wraz z dokumentacją towarzyszącą (m.in. kopia dowodu zakupu, zdjęcia przesyłki), należy przesłać w terminie do 3 dni roboczych – licząc od dnia dostarczenia przesyłki Kupującemu – do Sklepu Stacjonarnego pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail na adres: zamowienia@napareuli.eu .

§ 8 POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon). W razie jego zagubienia lub zniszczenia, Kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Stacjonarnym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.

Towary wyświetlane w dziale „Promocje” na stronie www.napareuli.eu są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

Sklep Stacjonarny prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych – wina, wydawanych Kupującym w następującym stanie: luzem lub w kartonie – w przypadku zakupu 6 szt. lub wielokrotności 6 szt.

Wygląd przedstawionych Produktów może różnić się od Produktów przedstawianych na zdjęciach, wskutek zmiany wyglądu butelek i/lub etykiet, wprowadzanych przez producentów Produktów (możliwa nieaktualność zdjęć).

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta t.j. z dnia 28 stycznia 2020 r. ( Dz.U. z 2020 poz. 287) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu.

Konsumentem, który może skorzystać z powyższego uprawnienia jest Kupujący będący osobą fizyczną która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym za pośrednictwem portalu do składania zamówień.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość m.in.:
wiadomością e-mail na adres:  zamowienia@napareuli.eu w formie pisemnej, przesłanej na adres: Bestmilk Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów

Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może wykorzystać wzór formularza odstąpienia, który jest dostępny na portalu do składania zamówień on-line w zakładce: Regulaminy i zwroty – Formularz odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać: numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej kwoty.

O ile oświadczenie o odstąpieniu złożone zostanie drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
– dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
– bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
– kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go prze przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu w stanie niepogorszonym – niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy – na adres Sklepu Stacjonarnego. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania   z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu środków.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się  ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W czasie do 14 dni kalendarzowych od zakupu, Sprzedawca umożliwia wymianę towaru na inny z oferty Sklepu Stacjonarnego.

Przepisy regulujące prawo odstąpienia od umowy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

Kupujący będący konsumentem ma prawo złożyć reklamacje jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( przepisy dotyczące rękojmi za wady produktu). Sprzedawca nie udziela dodatkowo gwarancji na sprzedawany Produkt.

Na podstawie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt, wobec Klienta niebędącego Konsumentem.

Reklamacja winna być złożona na piśmie i przesłana na adres:  Bestmilk Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów lub złożona z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny portalu do składania zamówień na adres: zamowienia@napareuli.eu.

O ile reklamacja dotyczy wadliwości towaru, reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera, lub Poczty Polskiej na koszt reklamującego.
Sklep Stacjonarny nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Złożona reklamacja powinna zawierać: kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do Sklepu Stacjonarnego. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
W reklamacji powinien zostać wskazany dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia.  Opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny portalu do składania zamówień .
Sprzedawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Sklep Stacjonarny poinformuje Kupującego o uznaniu reklamacji lub o odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od uznania reklamacji.
Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

§ 11 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący, o którym mowa w § 1 pkt 4, w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Portal do Składania Zamówień On-Line, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych Kupujących objętych formularzem rejestracji (zamówienia) lub osób fizycznych działających za Kupujących jest Sprzedający. Kupujący może, w trakcie składania zamówienia, dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawą prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być cofnięte w każdym czasie.

Udostępnione dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy Sprzedaży w tym wystawienia rachunku lub faktury, dokonania rozliczenia zamówienia a także archiwizacji oraz ewentualnej reklamacji.

Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,    w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Portalu Zamówień jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.
Jeżeli Kupujący uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, to klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi, do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r.
Wszystkie składane zamówienia realizowane są z aktualnie obowiązującym regulaminem.

Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów Sprzedaży, zawartych po opublikowaniu zmian w Regulaminie.

Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
Sprzedający nie zobowiązał się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Sprzedający nie świadczy usług, w stosunku do których można określić minimalny czas trwania zobowiązania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

Przy sprzedaży towarów bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym, funkcjonalności treści cyfrowych oraz mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowe ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem nie występują.
Sprzedający jest dysponentem wszelkich praw autorskich do materiałów zawartych na stronie, dlatego prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania zgody na ich ewentualne kopiowanie bądź wykorzystanie ich w inny sposób.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście oraz na stronie portalów do składania zamówień są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Kupujący w żadnym razie nie jest uprawniony do korzystania z tych znaków.

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności typu wirusy. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by komputer Kupującego zaopatrzony został w program antywirusowy, który będzie stale, na bieżąco, aktualizowany. Sprzedający informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w niniejszym regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedającego, jak i Kupującego. W związku z powyższym, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedającego rozmaitych, nowoczesnych środków zapobiegawczych ww. zjawiskom, w postaci nowoczesnych technologii nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie, Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Kupujący, akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.napareuli.eu w formie, która umożliwia jego pobranie.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.